ஓசை, 27/09/2022

ஐங்குரவர் என்றால் என்ன தெரியுமா? மீனுஜா!

00:00:00

பெரும் மரியாதைக்குரிய பெரியோர் ஐவரான தாய், தந்தை, ஆசிரியர், தமையன், மற்றும் அரசனே ஐங்குரவர் என அழைக்கப்படுகின்றனர்.

Leave a comment