ஓசை, 02/12/2022

‘என் உறவு’ நிகழ்ச்சியுடன் லுஷாந்தனி!

00:00:00

நம் வாழ்வில் எத்தனையோ உறவுகள் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த உறவு இருந்தால் போதும். நம் வாழ்வு முழுமை அடைந்து விடும் என கூறுகிறார் லுஷாந்தனி

Leave a comment